Verzeker een fiets via Orion direct

Het eigen risico

In geval van beschadiging draagt verzekerde per gebeurtenis een eigen risico van €35,-. In het geval van een totaal verlies van een niet ATB-fiets is er geen sprake is van een eigen risico. Van een ATB fiets bedraagt het eigen risico 30% van het verzekerd bedrag.

Vaststelling schadevergoeding en dekking bij Orion direct

De schaderegeling van de verzekeraar voorziet in de vergoeding van de volgende schades:

  • Bij beschadiging de reparatiekosten, die worden verminderd met het eigen risico.
  • Indien deze kosten hoger uitkomen dan het verschil tussen de waarde van de fiets onmiddellijk voor de gebeurtenis en de waarde van de restanten daarna, dan is er sprake van totaal verlies.
  • In geval van totaal verlies of diefstal van een nieuwe fiets binnen drie jaar na de aankoopdatum wordt de schade vergoed door de levering, via het bedrijf waar de fiets werd gekocht, van een fiets van hetzelfde merk en type of – als deze niet meer leverbaar is – van een gelijkwaardige fiets tot maximaal 112% van het verzekerde bedrag. De prijsstijging boven het verzekerde bedrag wordt gelijk verdeeld over de drie jaar.
  • Voor mountainbikes, 2e hands fietsen alsmede voor fietsen met een verzekerde waarde van meer dan € 1.500 geldt dat een gelijkwaardige fiets zal worden geleverd tot maximaal het verzekerde bedrag.
  • Een eventueel eigen risico zal via de leverancier worden verrekend.

Verplichtingen van de verzekerde in geval van schade

De verplichtingen voor de verzekerde zijn in het geval de fiets schade heeft opgelopen, dat de verzekerde de schade aan de fiets binnen 14 dagen meldt (met behulp van een schadeformulier) bij de verzekeraar. Bij een gedeeltelijk schade die meer bedraagt dan 125 euro dient de verzekeraar allereerst om toestemming voor reparatie gevraagd te worden waarbij eveneens de nota moet kunnen worden overlegd.

Wanneer er sprake is van diefstal of verduistering dient de verzekerde de twee originele sleutels die behoren bij het desbetreffende veiligheidsslot (waarmee de fiets uiteraard uitgerust is) te kunnen overhandigen.


Ook moet de politie of andere daarvoor in aanmerking komende personen of instanties in kennis te worden gesteld van de verdwijning en daarvan dient een bewijs te kunnen worden overlegd.

De verzekerde dient tevens alle benodigde papieren en inlichtingen aan de verzekeraar te verschaffen en diens aanwijzingen op te volgen. Wanneer de fiets wordt teruggevonden dient de verzekerde hiervan z.s.m. op de hoogte te worden gebracht.

In het algemeen gesproken heeft de verzekerde de verplichting om ter voorkoming van het verlies van de fiets al de benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen, zodat de fiets tenminste zal zijn voorzien van een veiligheidsslot.


Wanneer de verzekerde waarde van de fiets meer bedraagt dan €1.500,- dient de fiets tevens te zijn voorzien van een kabel-, ketting- of beugelslot zodat de fiets op een zodanige wijze wordt vastgezet aan een aard- of nagelvast voorwerp dat diefstal slechts mogelijk is nadat het kabelslot is geforceerd.


In het geval dat 1 of beide sleutels van het veiligheidsslot zoek zijn geraakt, dient er door de verzekerde bij de leverancier van het slot (een) duplicaat sleutel(s) gemaakt te worden, en dient dit eveneens schriftelijk te worden doorgegeven aan de verzekeraar.


Ga naar de website van  Orion Direct Fietsverzekeringen.