De premie zoals die is weergegeven in de  tabel heeft niet alleen betrekking op de gewone fiets, maar ook op racefietsen, mountainbikes e.d. Tweedehands fietsen kunnen bij de Europeesche niet worden verzekerd.


De omvang van de dekking bij de Europeesche verzekeringsmaatschappij ziet er als volgt uit:

  • De uitkering voor schade aan of verlies van de fiets wordt gedekt als gevolg van alle van buiten komend onheil (ook als gevolg van eigen gebrek).
  • Bij de verzekering tegen diefstal dient er voldaan te zin aan 1 van de volgende voorwaarden: de fiets moet in een afgesloten ruimte zijn gestald, waarbij dan sporen van braak aanwezig dienen te zijn, of de fiets moet zijn afgesloten geweest met een ART – goedgekeurd slot.

Het eigen risico

Het eigen risico is 10% van het schadebedrag in geval van schade als gevolg van diefstal of totaal verlies en € 25 in geval van een gedeeltelijke schade.

Voor de ATB, CTB, MTB en de Hybride geldt per gebeurtenis een eigen risico van 20% van het schadebedrag in geval van schade als gevolg van diefstal of totaal verlies. En in het geval van een gedeeltelijke schade is sprake van een eigen risico van € 50.

Er geldt GEEN EIGEN RISICO wanneer de fiets is uitgerust met een Datatag of AXA CHIPSLOT. De fietsenhandelaar weet hier het zijne van! Wanneer u dus kunt aantonen dat de fiets is voorzien van een van deze systemen, is bij diefstal geen sprake van een eigen risico, op voorwaarde dat het registratiebewijs hiervan aan de verzekeraar kan worden overlegd. Dit geldt voor alle typen fietsen!

Schadevergoeding en dekkingen bij De Europeesche

De vergoeding van de schade vindt plaats op basis van nieuwwaarde. De basis voor de berekening van een uitkering is, voor een fiets die niet ouder is dan 3 jaar, de nieuwwaarde tot ten hoogste het verzekerde bedrag. Verzekerde moet door middel van schriftelijke bewijzen wel kunnen aantonen dat de fiets niet ouder is dan 3 jaar, anders zal uitkering worden verleend op basis van de dagwaarde.

Voor een fiets die ouder is dan 3 jaar geldt de uitkering van de dagwaarde, met als limiet het verzekerde bedrag. De maximale uitkering is derhalve de waarde zoals die hierboven is vastgesteld minus de waarde van eventuele restanten in geval van schade.

Verplichtingen voor de verzekerde bij schade

De fiets dient voorzien te zijn van een ART (zie voor de lijst met deze sloten de site van de stichtingART) goedgekeurd slot dat nieuw is aangeschaft en waarvan u de aankoopnota kunt overleggen. De rijwielhandelaar adviseert u graag welk slot geschikt is. Bij diefstal bent u verplicht alle originele sleutels in te leveren. Bij het ontbreken hiervan vervalt het recht op schadevergoeding. Staat het sleutelnummer op een apart plaatje, dan dient dit plaatje na diefstal te worden ingeleverd.

Als een sleutel beschadigd is of verloren gaat of als het slot wordt vervangen, dan dient verzekerde dit binnen drie dagen schriftelijk door te geven aan de Europeesche. Bovendien dient verzekerde een duplicaatsleutel te laten maken bij de leverancier van het slot.


Dat de verzekerde in geval van diefstal, de twee originele sleutels, van EEN van de in de ART-lijst voorkomende sloten moet kunnen overleggen, waarbij de bijbehorende sleutelnummers vanzelfsprekend overeen zullen moeten komen met de nummers die op het polisblad staan.


Bij verlies of beschadiging van een van de sleutels, maar ook wanneer het slot door een ander ART goedgekeurd slot wordt vervangen, dient dit binnen 3×24 uur schriftelijk te worden gemeld aan de Europeesche en dienen de duplicaatsleutel(s) te worden vervaardigd via de leverancier van het door de stichting ART goedgekeurd slot.